Monument to the Soviet Army

Antonovo, Bulgaria

© 2018 Darmon Richter