Monument to Tsar Ivaylo

Kotel, Bulgaria

© 2018 Darmon Richter