Monument to the Partisans

Sofia, Bulgaria

© 2018 Darmon Richter