Gates of Artsakh

Zabux, Nagorno-Karabakh
Architect unknown
Formerly Soviet Union

© 2018 Darmon Richter